Att vara familjehem

Det finns många barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin egen familj därmed behöver bo med en annan familj. De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem.

Att vara familjehem är intressant, utmanande och det handlar inte bara att ta emot ett barn i sitt hem utan att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj och sin vardag. Det är också viktigt att familjehemmet erbjuder trygghet, riktlinjer, regler samt stötta barnet eller ungdomen inom viktiga områden i livet som t ex skolgång och hälsa.

Detta uppdrag  innebär givetvis en stor utmaning och förutsätter med en tydlig ambition att lyckas. Denna ambition måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget omfattar är av stor vikt. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barn eller ungdoms liv.

Vi har lång erfarenhet av familjehemsverksamhet och våra konsulenter finns alltid när till hands för fortlöpande handledning och utbildning till familjen under placeringens gång. Som en del av livet så har normalt uppdrag som familjehem en början och ett slut. Erfarenheterna visar dock på att relationen med barnet ofta byggs stark och i visa fall kan bli livslång!